Komunikat BFG


Depozyty zgromadzone w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r. poz. 996).
 Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym dla deponentów, który jest dostępny w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku oraz ww. ustawie.
 
 Wysokość gwarancji

 
 Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro
w odniesieniu do każdego deponenta w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu.
 Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
 W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.
 
 Kto jest objęty ochroną?

 
 Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

   
 • osób fizycznych,
 •  
 • osób prawnych,
 •  
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 •  
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 •  
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Kto nie jest objęty ochroną?
 
Nie podlegają ochronie depozyty:

   
 1. Skarbu Państwa,
 2.  
 3. Narodowego Banku Polskiego,
 4.  
 5. Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe,
 6.  
 7. Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej,
 8.  
 9. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 10.  
 11. Instytucji finansowych,
 12.  
 13. Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.)
  i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego rozporządzenia,
 14.  
 15. Osób i podmiotów, które nie zostały sklasyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 16.  
 17. Krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r.
  o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844 oraz z 2016r. poz.615),
 18.  
 19. Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz.157, z późn.zm.),
 20.  
 21. Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa
  w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016r. poz.291 i 615),
 22.  
 23. Jednostek samorządu terytorialnego,
 24.  
 25. Organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Które środki są objęte ochroną?
 
 Ochronie podlegają:

   
 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
   
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji,
   
 • należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

   
 • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
   
 • kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,
 •  
 • z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

   
 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
   
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
   
 • do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej
 Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

(w tys. zł)
 

                                                       

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2015r.

1.

Suma bilansowa

191 360

2.

Depozyty

169 883

3.

Kredyty

111 247

4.

Fundusze własne

15 352

5.

Wynik finansowy netto

451

6.

Wynik z lat ubiegłych

-

7.

Współczynnik łącznego kapitału uznanego

15,45%

Nadzorcze miary płynności

8.

Współczynnik podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem – wartość minimalna 0,20

0,34

9.

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych

 

funduszami własnymi - wartość minimalna 1,00

3,14


 
 (w tys. zł) 
                                                                 

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2016r.

1.

Suma bilansowa

214 780

2.

Depozyty

191 457

3.

Kredyty

114 907

4.

Fundusze własne

16 743

5.

Wynik finansowy netto

782

6.

Wynik z lat ubiegłych

-

7.

Współczynnik łącznego kapitału uznanego

18,34%

Nadzorcze miary płynności

8.

Luka płynności krótkoterminowej (w tys. zł) - wartość minimalna 0,00

37 800

9.

Współczynnik płynności krótkoterminowej - wartość minimalna 1,00

2,01

10.

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi - wartość minimalna 1,00

2,39

11.

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi - wartość minimalna 1,00

1,44


Dziś jest środa,
23 maja 2018 r.
Aktualnie online 12 osób

04:27
20:38
Dziś imieniny obchodzą:

Emilia, Iwona, Leoncjusz, Michał, Renata
Kursy walut NBP
z 2018-05-23

    1 USD    3,6693
    1 EUR    4,3037
    1 GBP    4,9034


Chcąc dopełnić nałożony obowiązek wynikający z nowelizacji przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne
z dnia 16 lipca 2004 r. uprzejmie informujemy, iż strona używa cookies. Dowiedz się więcej o Polityce cookies.

Dowiedz się więcej o zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.